Overheidsregelingen

De overheid stimuleert werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en in dienst te houden. Arbeidsgehandicapten krijgen een (her)keuring. En hulp bij het vinden van een passende baan.

Financiële voordelen werkgevers
Een werkgever die een gedeeltelijk arbeidsongeschikte in dienst neemt of houdt, neemt een financieel risico. Zo betaalt hij een zieke werknemer 2 jaar het salaris door. Daarom biedt de overheid werkgevers financiële voordelen. Het gaat om de volgende regelingen:

 • loondispensatie (minder loon betalen) voor de werkgever als een werknemer met een Wajong-uitkering door ziekte of handicap minder werk aankan. De werkgever betaalt tijdelijk minder loon en UWV geeft de werknemer een aanvulling op de uitkering;
 • looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis) voor werkgevers die een gedeeltelijk arbeidsongeschikte aannemen. UWV compenseert de werkgever 5 jaar voor doorbetaling van het loon als de werknemer langdurig ziek wordt;
 • subsidie voor het aanpassen van de werkplek. Bijvoorbeeld voor een traplift of een aangepast toilet;
 • mobiliteitsbonus voor werkgevers die een uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder of een arbeidsgehandicapte in dienst nemen.

Regelingen voor mensen met arbeidsbeperking
Mensen met een arbeidshandicap kunnen vaak hulp gebruiken om (weer) aan het werk te gaan. Daarom biedt de overheid u de volgende regelingen aan:

 • een aanvulling op inkomen uit de WIA of Wet Wajong. U houdt een deel van het salaris uit werk. Hierdoor heeft u meer inkomen dan wanneer u niet werkt;
  een re-integratietraject via het UWV of gemeente;
 • hulp bij het starten van een eigen bedrijf met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Bijvoorbeeld met een starterskrediet. Ook loopt de uitkering door in de beginperiode van uw bedrijf;
  een onbetaalde proefplaatsing van maximaal 2 maanden met behoud van uw uitkering (met eventuele verlenging tot maximaal 6 maanden).

Meer informatie over
Omdat de regelingen regelmatig worden aangepast, raden wij u aan de hyperlinks in de tekst te volgen, zodat u altijd up to date informatie heeft.

Vergoeding voor hulp bij uw werk van een jobcoach
Heeft u extra begeleiding nodig om uw werk goed te kunnen doen? Dan kunt u soms hulp krijgen van een jobcoach. Een jobcoach begeleidt werknemers met een langdurige ziekte of handicap op de werkplek of tijdens een proefplaatsing.

Wat doet een jobcoach?

De jobcoach helpt werknemers bij het inwerken. Of hij maakt een persoonlijk trainingsprogramma om het werk te leren. Hij begeleidt werknemers ook op de werkvloer. Aan het eind van een geslaagd programma kan de werknemer zijn werk zelfstandig uitvoeren. De jobcoach blijft bereikbaar wanneer er een probleem ontstaat of als er nog knelpunten zijn.

Begeleiding van een jobcoach aanvragen:
U vraagt vergoeding voor een jobcoach aan samen met een jobcoach die u begeleidt. De jobcoach weet hoe dat moet.

Wanneer beslist UWV over mijn aanvraag?
Wij beslissen binnen 8 weken nadat u uw aanvraag heeft ingediend. Dan moeten wij wel alle noodzakelijke gegevens van u hebben ontvangen. Soms moeten we onderzoek doen. Dit laten wij u dan weten.

Hoelang krijg ik begeleiding van een jobcoach?
Heeft u een baan gevonden? En geeft UWV toestemming voor begeleiding van een jobcoach? Dan helpt de jobcoach u minimaal een half jaar met inwerken. Hij laat ons na dit half jaar weten hoe het met u gaat. Vervolgens kan de jobcoach u blijven begeleiden. Elk half jaar bekijken we opnieuw of u de jobcoach nog nodig heeft. De begeleiding door de jobcoach duurt maximaal 3 jaar. Het is de bedoeling dat u uw werk daarna zelfstandig kunt doen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de begeleiding door de jobcoach na 3 jaar verlengd worden. Wij bekijken dit per geval.

Wat vergoedt UWV?
Wij vergoeden de uren die de jobcoach u ondersteunt. In het eerste jaar begeleidt de jobcoach u maximaal 10% van uw werktijd. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan dit 15% van uw werktijd zijn. Wij bekijken dit per geval.
In het tweede jaar is de begeleiding maximaal 5%. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan dit 7,5% zijn.
In het derde jaar is de begeleiding maximaal 3%. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan dit 6% zijn.

Hoeveel u precies vergoed krijgt, is afhankelijk van het aantal uren dat u werkt. De vergoeding betalen we rechtstreeks aan de jobcoach. Van de vergoeding moet uw jobcoach ook de reisuren en reiskosten betalen.

 

WAO: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering
De Wet van 18 februari 1966, inzake een arbeidsongeschiktheidsverzekering (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, WAO) is een Nederlandse wet (nu alleen voor oude gevallen) die is bedoeld voor werknemers die langdurig ziek of gehandicapt zijn en niet meer (volledig) in hun onderhoud kunnen voorzien.

Per 29 december 2005 is de WAO opgevolgd door de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De WAO bestaat vanaf die datum alleen nog voor mensen die reeds een WAO-uitkering ontvangen. De WAO is gedurende de jaren 1990-2004 veelvuldig aangepast. Onder andere werden de keuringsregels steeds strenger.

WIA: Arbeidsongeschikt na ziekte
WIA staat voor Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, een nieuwe versie van de WAO. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. U krijgt een IVA-uitkering omdat u niet meer kunt werken. Of nog maar voor een klein deel, waarbij de kans klein is dat u weer aan het werk kunt gaan. De WIA regelt uw inkomen als u door ziekte niet kunt werken. De IVA-uitkering is één van de WIA-uitkeringen.

De WIA is de uitkering die u krijgt als u door ziekte niet of minder kunt werken. U vraagt deze uitkering aan als u bijna 2 jaar (104 weken) ziek bent, en u daardoor 65% of minder kunt verdienen van uw oude loon. Bij de WIA geldt dat u zoveel werkt als u kunt. De WIA bestaat uit de volgende twee regelingen, te weten de IVA en WGA.

 1. De IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) is een uitkering voor werknemers die naar verwachting nauwelijks of geen inkomen kunnen verdienen vanwege hun ziekte of gebrek.IVA:
  Kunt u vanwege uw ziekte helemaal niet meer werken? Of kunt u zo weinig werken dat u niet meer dan 20% van uw oude loon kunt verdienen? En is de kans erg klein dat u herstelt? Dan krijgt u een IVA-uitkering. IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Met een IVA-uitkering heeft u geen sollicitatieplicht, hoeft u niet te werken en heeft u geen re-integratiever.

  Zie ook IVA

 2. De WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) vult het inkomen aan als werknemers gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn. De arbeidsongeschiktheid wordt altijd beoordeeld op de aanwezigheid van een structurele vorm van ziekte of gebrek. WGA staat voor Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten. U krijgt een WGA-uitkering in de volgende situaties:
  • U kunt door uw ziekte wel werken, maar 65% of minder van uw oude loon verdienen.
  • Of u kunt door uw ziekte helemaal niet werken, maar dit is waarschijnlijk tijdelijk.
  • De WGA-uitkering vult voor een deel het inkomensverlies aan dat u heeft door uw ziekte of aandoening. Zo bent u bij ziekte verzekerd van een inkomen.

   Er zijn 3 verschillende WGA-uitkeringen:

  • loongerelateerde uitkering
  • loonaanvullingsuitkering
  • vervolguitkering

Zie ook WGA

Wajong: Voor mensen die op jonge leeftijd een langdurige ziekte of handicap hebben gekregen

Wet Wajong staat voor Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten. Wajong kunt u krijgen vanaf uw 18e verjaardag. We hebben het over ‘nieuwe Wajong’ en ‘oude Wajong’. Nieuwe Wajong is voor iedereen die vanaf 2010 Wajong aanvraagt. Wilt u nu Wajong aanvragen? Dan vraagt u nieuwe Wajong aan.

Nieuwe Wajong: hulp bij werk en inkomenMet Wajong gaan wij uit van wat u wél kunt. U zoekt samen met ons naar werk dat past bij uw mogelijkheden. U krijgt daarbij de hulp die u nodig heeft om aan de slag te gaan en te blijven.U moet er alles aan doen om er voor te zorgen dat u genoeg geld verdient. Kunt u niet werken? Of lukt het u niet om met werk genoeg te verdienen? Dan zorgt de Wajong voor inkomen: een Wajong-uitkering.

Had u op uw 17e verjaardag een ziekte of handicap en heeft u deze nog steeds? Of kreeg u een ziekte of handicap toen u een opleiding volgde? En was u toen jonger dan 30 jaar? Dan heeft u mogelijk recht op een Wajong-uitkering.

Voorwaarden Wajong-uitkering
U heeft recht op een Wajong-uitkering als een van deze situaties voor u geldt:

 • U had op uw 17e verjaardag een langdurige ziekte of handicap en heeft deze nog steeds.
 • U kreeg voor uw 30e verjaardag een langdurige ziekte of handicap. In het jaar voordat u uw ziekte of handicap kreeg, volgde u minimaal 6 maanden een opleiding.

Daarnaast moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U was niet in staat om 52 weken achtereen 75% of meer van het minimumloon te verdienen. Dit komt door uw langdurige ziekte of een handicap.
 • U herstelt waarschijnlijk niet binnen 1 jaar daarna volledig van uw ziekte of handicap.
 • U woont in Nederland.

Hoe lang recht op Wajong-uitkering?
U heeft recht op een Wajong-uitkering vanaf uw 18e verjaardag. Of vanaf 1 jaar nadat u tijdens uw opleiding een ziekte of handicap kreeg.

Dit recht eindigt als:

 • U het lukt om op eigen kracht genoeg te verdienen;
 • U in het buitenland gaat wonen;
 • U de AOW-leeftijd bereikt;
 • U langer dan een maand in detentie zit;
 • U zich niet aan de regels houdt.