Bosrank Jobcoaching

De Bosrank begeleidt mensen met het vinden van werk en met het verwerven van vaardigheden en kwaliteiten die gesteld worden aan de functie. Daarbij begeleidt de Bosrank de cliënt ook op de werkvloer door samen te werken aan de taak die de cliënt uitvoert.

De Bosrank jobcoach heeft een breed scala aan mogelijkheden om mensen met een beperking of een grote afstand tot de arbeidsmarkt, snel naar werk te begeleiden. Variërend van concrete Jobcoach activiteiten, praktijkonderwijs, leerwerktrajecten, talentontwikkeling en arbeidstraining tot dagactivering, arbeidsre-integratie, opstapbanen, mini-jobs en reguliere banen. Door de geïntegreerde aanpak kan de Bosrank maatwerk bieden en snel resultaat boeken.

De Bosrank jobcoach gaat uit van de dromen, kansen en mogelijkheden die mensen hebben. Samen stippelen we een traject uit om werkervaring op te doen en een droombaan te vinden waarbij je het maximale uit jezelf kan halen. Die droombaan kan liggen in het bedrijfsleven, de detailhandel bij organisaties en instellingen of bij een maatschappelijke onderneming.

De cliënten van de Bosrank zouden zonder deze vorm van ondersteuning en begeleiding geen mogelijkheden hebben een betaalde baan op de reguliere arbeidsmarkt te krijgen. Jobcoaches van de Bosrank zijn in staat voor de betrokken deskundigen, het netwerk en het traject van de cliënt op niveau een centrale rol te vervullen.

Het opleidings- en compententieontwikkelingsplan van de Bosrank sluit aan bij de actuele ontwikkelingen in het werkveld en het voortdurend leren werken met de meest moderne Jobcoach instrumenten en methoden en is voor de Bosrank belangrijk om haar kwaliteit te kunnen handhaven. Op korte termijn treedt de Participatiewet in werking. De huidige Wwb, Wsw, Wajong en Wij komen onder deze nieuwe wet te vallen. Het is voor Jobcoaches van de Bosrank belangrijk aan te sluiten op deze nieuwe ontwikkelingen.

De Bosrank draagt er zorg voor dat door continue scholing, intervisie bijeenkomsten, intercollegiale toetsing, het volgen van seminars en workshops en gerichte opleidingen het competentieniveau en de bijbehorende vaardigheden van jobcoaches up to date zijn zodat zij aan de kwaliteitverwachtingen van alle betrokkenen kan blijven voldoen.

Jobcoach cliënten van de Bosrank kenmerken zich over het algemeen als cliënten:

  • die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt door allerlei in de persoon gelegen factoren die nog niet onmiddellijk na plaatsing zijn opgelost;
  • die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt door psychische problematiek en/of gedragsproblematiek;
  • die niet vaak niet in staat zijn om een zodanig netwerk om zich heen te vormen zodat hij steun krijgt bij allerlei zaken die hij zelf niet geregeld krijgt;
  • die vaak bijkomende problemen in zijn/haar leven hebben waardoor werk niet de aandacht krijgt dat het moet hebben;
  • die moeite hebben om problemen zowel in zijn werk als privé op te lossen waardoor deze zich vaak opstapelen. In een werksituatie leidt dit vaak tot ontslag of niet verlengen van een contract;
  • die allerlei drempels opwerpen om geen grote veranderingen, zoals beginnen met werken, in zijn leven te ondergaan.

Jobcoaches van de Bosrank zijn maatschappelijk betrokken mensen die weten wat er speelt in de dagelijkse maatschappij en de vele obstakels waar iemand tegenaan kan lopen.

De werkwijze van de Bosrank kenmerkt zich door eerst te bouwen aan een relatie tussen de client en de coach. De coach werkt systeemgericht wat wil zeggen dat de verschillende leefgebieden worden betrokken in het proces van de jobcoaching namelijk werk, privé en vrije tijd. Van belang is dat de cliënt een bepaalde mate van motivatie in zich heeft of bereid is deze te ontdekken in samenwerking met de coach.

Na aanmelding door een verwijzer of jezelf, wordt je uitgenodigd voor een intakegesprek met de coach. Hierbij worden alle gegevens verzameld die nodig zijn om de cliënt te begeleiden. Op basis van alle verzamelde informatie wordt er gekozen voor een traject. Dit kan een directe begeleiding naar arbeid zijn of betekenen dat de cliënt eerst een periode op de andere leefgebieden begeleid gaat worden en in een latere fase naar arbeid. Na afloop van de eerste termijn wordt gekeken naar de voortgang en ontwikkeling. Alle betrokkenen zijn hierbij aanwezig. De cliënt zal samen met de coach aangeven hoe hij/zij zich heeft ontwikkeld. Op basis van deze uitkomsten wordt het begeleidingplan bijgesteld en de aanpak aangepast. Deze procedure blijft doorlopen totdat de cliënt in staat is om gedeeltelijk of geheel zelfstandig te functioneren op de drie leefgebieden.


.

.

.